Stichting N.N. te Veenendaal

Publicatierapport 2023

Opgericht                                 Oprichtingsakte 26 augustus 2005

KvK nr.                                    30207635

RSIN                                        814881798

Adres                                       Postbus 899, 3900 AW Veenendaal

Website                                    www.stichting-nn.nl

  

                                                                                                                                                                        

Doel van de Stichting

De Stichting heeft ten doel om in de maand december iets extra’s doen in geld en/of natura voor die mensen in Veenendaal die op of ander het bestaansminimum leven.

De Stichting heeft alsmede ten doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

Activiteit

Medio de maand december circa 750 voedselpakketten inpakken en distribueren bij de aangemelde minima. Dit werk wordt gedaan met de inzet van circa 90 vrijwilligers voor het inpakken op de vrijdagmiddag en circa 160 vrijwilligers voor de distributie met eigen vervoer op de zaterdagmorgen.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter                       : de heer R. Diepgrond

1e secretaris                    : de heer R. Boone

2e secretaris                    : mevrouw T. Rou – van Manen

Penningmeester              : de heer G. Valkenburg

 

Het is verheugend te vermelden dat bovenstaand bestuur vol overgave en enthousiasme zich ingezet heeft.

Het aantal bestuursleden, met de vastomlijnde taakstellingen, blijkt voldoende te zijn om de werkzaamheden te kunnen handelen.

 

Beloningsbeleid

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting N.N.

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel vakantiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van Stichting N.N.

Alle werkzaamheden worden geschaard onder vrijwilligerswerk.

                                                                                  

Vergaderdata

Op de volgende data is het bestuur in 2023 voor hun vergadering bij elkaar gekomen:

 • 12 januari (evaluatie 2022)
 • 31 augustus
 • 09 oktober
 • 02 november
 • 23 november

 

Bestuursvergaderingen worden afwisselend bij de bestuursleden op hun thuisadres gehouden.

 

Beleidsplan

 

Stichting N.N. organiseert jaarlijks (in de feestmaand december) dat de absolute minima binnen de Gemeente Veenendaal een voedselpakket krijgen toebedeeld.

Om in het bezit te komen van de desgewenste adressen wordt de hulp ingeroepen van de afdeling Werk en Inkomen van de Gemeente Veenendaal. Via samengestelde parameters gaat de afdeling Werk en Inkomen brieven versturen met de vraag of de geadresseerde wel in aanmerking wil komen voor zo’n gratis voedselpakket. Ook de diverse kerken en (charitatieve) instellingen binnen de gemeente Veenendaal mogen adressen inleveren.

Stichting N.N. ontvangt deze adressen van voornoemde instanties en bemoeit zich verder niet met de vraag of de ingeleverde adressen wel in aanmerking komen voor een voedselpakket. Het enige wat Stichting N.N. doet is filteren of er geen doublures van adressen zijn.

 

Werkzaamheden

 

De werkzaamheden van Stichting N.N. bestaan uit het organiseren van uit te leveren voedselpakketten aan de minima in de Gemeente Veenendaal.

De nadruk van de werkzaamheden ligt in de maand december. Na diverse voorbereidende bestuursvergaderingen, waarin een updatend draaiboek een belangrijke rol speelt, kan er overgegaan worden tot de actie zelf.

                                                                  

 

Globaal werkschema:

 • Binnenhalen adressen via Gemeente Veenendaal, diverse kerkgenootschappen en (charitatieve) instellingen
 • Benaderen in bestand staande vrijwilligers
 • Benaderen sponsoren (zowel geld als natura)
 • Bestellen goederen en dozen
 • Sorteren en tellen binnengekomen goederen
 • Inpakken voedselpakketten
 • Bezorgen voedselpakketten

 

Benodigde gelden

 

Er wordt niet actief ‘gewerkt’ voor het verkrijgen van donaties. De huidige kring van donateurs is voldoende om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen.

Als er wordt geworven dan is dit op een kleinschalige directe manier tijdens contacten van bestuursleden met relaties.

Daarbij komen er via particulieren ook donaties binnen.

Regelmatig krijgt Stichting NN opbrengsten vanuit acties van diverse service-clubs en andersoortige businessclubs.

 

Administratieve verantwoording

 

De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Deze is verplicht om iedere bestuursvergadering een uitleg te geven (mondeling en schriftelijk) v.w.b. de financiële situatie.

De penningmeester is niet bevoegd om alleen betalingen te verrichten. Iedere, door hem geïnitieerde betaling, moet mede goedgekeurd worden door de voorzitter voordat de opdracht door de bank geaccepteerd wordt.

Van de penningmeester wordt verwacht dat er na afsluiten van een boekjaar een financieel jaarverslag wordt gemaakt door een erkend administratiekantoor.

 

Op de volgende twee pagina’s treft u aan:

 

 • Balanspositie
 • Resultatenrekening

 

 

Balans                                             31.12.2023     31.12.2022

 

Activa

 

                                                                               €     2.560

Liquide middelen SNS bank            €   18.187        €   13.431

Overlopende giften                          €        -            €     2.217

                                                       -------------       -------------

Totaal activa                  €   18.187       €  18.208

                                       =========       =========

 

Passiva

 

Overige reserves                              €   18.187        €   18.208

                                                       -------------       -------------

Totaal passiva                €  18.187        €  18.208

                                       =========       =========

 

 

Toelichting op de balans

 

Het streven is om de hoogte van de algemene reserve in geld zo te houden om de continuïteit van de volgende jaarlijkse actie te kunnen waarborgen.

 

Resultatenrekening                   2023               2022

 

Baten

Giften en donaties                           €   26.206        €   20.985

                                                       -------------       -------------

Totaal Ontvangsten               €  26.206        €  20.985

                                       =========       =========

 

Lasten

Kosten voedselpakketten                 €   23.610        €   18.960

Verpakkingskosten                         €     1.361        €     1.567

Verzendkosten                                €        846       €        732

Kosten ANBI portaal                        €          75        €          75

Overige kosten                                €        253        €        188

Rentebaten                                     €          86        €         -

Rentelasten                                     €        167                €        129               

                                                       -------------       -------------

Totaal Uitgaven                     €   26.226       €  18.207

                                       =========       =========

 

        Resultaat boekjaar                 €          20       €       666

        ===============================================

Toelichting resultatenrekening

Inkomsten 2023 t.o.v. 2022 zijn hoger.

Verklaring

 1. Hogere ontvangsten door uitbreiding groep begunstigers

 

Uitgaven 2023 t.o.v. 2022 zijn gestegen.

Verklaring

 1. € 4.650 meer uitgegeven aan voedselpakketten

 

Beknopt verslag van de uitgevoerde activiteit van de Stichting

Net als ieder jaar zijn ook medio 2023 diverse instellingen benaderd voor het afgeven van adressen van personen welke voor een voedselpakket in aanmerking komen.

Tevens zijn de reeds bekende sponsoren (zowel in natura als financieel) benaderd of zij ook dit jaar weer hun medewerking wilden verlenen.

Daarnaast is er ook ‘gezocht’ naar uitbreiding van sponsoren.

 

Na de ontvangst van de adressen zijn bij Jumbo Huibers te Veenendaal de benodigde items ingekocht.

Deze goederen zijn afgeleverd in een leegstaande hal van Ritmeester Cigars (elektronisch beveiligd) op vrijdag 1 december 2023.

Op maandagavond 4 december 2023 zijn deze goederen geteld om zo zeker te stellen dat de bestelde waren ook geleverd zijn.

Op vrijdagmorgen 8 december 2023 zijn de getelde goederen overgebracht naar de hal van V & L Transport, en -in volgorde van inpakken- opgesteld langs een lopende band.

’s Middags hebben ca. 90 vrijwilligers 750 voedselpakketten ingepakt in dozen.

Ingepakte dozen werden op pallets weggezet om de volgende dag uitgereden te kunnen worden via opgestelde rittenlijsten.

’s Zaterdagmorgen 9 december 2023 zijn de 750 voedselpakketten uitgereden door

circa 80 personenwagens. Gemiddelde mensbezetting van een personenwagen is 2 personen, dus in totaal hebben zo’n 160 vrijwilligers op deze zaterdag meegewerkt om uit te rijden.

 

Voedselpakketten welke niet afgeleverd konden worden, zijn weer retour ingenomen. Mensen welke ten tijde van uitrijden niet aanwezig waren om het voedselpakket in ontvangst te nemen, konden alsnog, in de week na de actie, hun voedselpakket (tegen overlegging van een bewijs) ophalen bij de Voedselbank Veenendaal.

Mochten er na deze week alsnog voedselpakketten niet zijn afgehaald, dan pakt de Voedselbank Veenendaal deze voedselpakketten uit en zet de producten bij hun voorraad.

 

De organisatie kijkt terug op een geslaagde actie en hoopt in het jaar 2024 weer eenzelfde actie te kunnen opzetten – met dank aan de vele vrijwilligers!