Stichting N.N. te Veenendaal

Publicatierapport 2021

Opgericht                                 Oprichtingsakte 26 augustus 2005

KvK nr.                                    30207635

RSIN                                        814881798

Adres                                       Postbus 899, 3900 AW Veenendaal

Website                                    www.stichting-nn.nl

 

                                                                                                                                                                 

Doel van de Stichting

De Stichting heeft ten doel om in de maand december iets extra’s doen in geld en/of natura voor die mensen in Veenendaal die op of ander het bestaansminimum leven.

De Stichting heeft alsmede ten doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

Activiteit

Voorheen: medio de maand december circa 750 levensmiddelenpakketten inpakken en distribueren bij de aangemelde minima. Dit werk werd gedaan met de inzet van circa 80 vrijwilligers voor het inpakken op de vrijdagmiddag en circa 150 vrijwilligers voor de distributie met eigen vervoer op de zaterdagmorgen.

Door de Corona maatregelen is hier een wijziging op gekomen.

Zie onder beknopt verslag van de actie.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter                       : de heer A. Hoogeveen

1e secretaris                    : de heer R. Boone

2e secretaris                    : de heer R. Diepgrond

Penningmeester              : de heer G. Valkenburg

 

Het is verheugend te vermelden dat bovenstaand bestuur vol overgave en enthousiasme zich ingezet heeft.

Het aantal bestuursleden, met de vastomlijnde taakstellingen, blijkt voldoende te zijn om de werkzaamheden te kunnen handelen.

 

Beloningsbeleid

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting N.N.

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van Stichting N.N.

Alle werkzaamheden worden geschaard onder vrijwilligerswerk.

                                                                                                                     

Vergaderdata

Op de volgende data is het bestuur in 2021 voor hun vergadering bij elkaar gekomen:

 • 14 september
 • 05 oktober
 • 18 november

Bestuursvergaderingen worden afwisselend bij de bestuursleden op hun thuisadres gehouden.

 

Beleidsplan

Stichting N.N. organiseert jaarlijks (in de feestmaand december) dat de absolute minima binnen de Gemeente Veenendaal een levensmiddelenpakket krijgen toebedeeld.

Om in het bezit te komen van de desgewenste adressen wordt de hulp ingeroepen van de afdeling Werk en Inkomen van de Gemeente Veenendaal. Via samengestelde parameters gaat de afdeling Werk en Inkomen brieven versturen met de vraag of de geadresseerde wel in aanmerking wil komen voor zo’n gratis levensmiddelenpakket. Ook de diverse kerken en (charitatieve) instellingen binnen de gemeente Veenendaal mogen adressen inleveren.

Stichting N.N. ontvangt deze adressen van voornoemde instanties en bemoeit zich verder niet met de vraag of de ingeleverde adressen wel in aanmerking komen voor een levensmiddelenpakket. Het enige wat Stichting N.N. doet is filteren of er geen doublures van adressen zijn.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting N.N. bestaan uit het organiseren van uit te leveren levensmiddelenpakketten aan de minima in de Gemeente Veenendaal.

De nadruk van de werkzaamheden ligt in de maand december. Na diverse voorbereidende bestuursvergaderingen, waarin een updatend draaiboek een belangrijke rol speelt, kan er overgegaan worden tot de actie zelf.

                                                                                    

 

Globaal werkschema:

 • Binnenhalen adressen via Gemeente Veenendaal, diverse kerkgenootschappen en (charitatieve) instellingen
 • Benaderen in bestand staande vrijwilligers
 • Benaderen sponsoren (zowel geld als natura)
 • Bestellen goederen en dozen
 • Sorteren en tellen binnengekomen goederen
 • Inpakken voedselpakketten
 • Bezorgen voedselpakketten

 

Benodigde gelden

Er wordt niet actief ‘gewerkt’ voor het verkrijgen van donaties. De huidige kring van donateurs is voldoende om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen.

Als er wordt geworven dan is dit op een kleinschalige directe manier tijdens contacten van bestuursleden met relaties.

Daarbij komen er via particulieren ook donaties binnen.

Regelmatig krijgt Stichting NN opbrengsten vanuit acties van diverse service-clubs en andersoortige businessclubs.

 

Administratieve verantwoording

De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Deze is verplicht om iedere bestuursvergadering een uitleg te geven (mondeling en schriftelijk) v.w.b. de financiële situatie.

De penningmeester is niet bevoegd om alleen betalingen te verrichten. Iedere, door hem geïnitieerde betaling, moet mede goedgekeurd worden door de voorzitter voordat de opdracht door de bank geaccepteerd wordt.

Van de penningmeester wordt verwacht dat er na afsluiten van een boekjaar een financieel jaarverslag wordt gemaakt door een erkend administratiekantoor.

 

Op de volgende twee pagina’s treft u aan:

 • Balanspositie
 • Resultatenrekening

 

   

Balans                             31.12.2021     31.12.2020

Activa

SNS zakenrekening                         €   21.898         €   21.806

SNS spaarrekening                          €   13.431        €   13.430

Overlopende giften                          €        590                €        100

                                                       -------------       -------------

Totaal activa                  €   35.919       €  35.336

                                        =========       =========

 

Passiva

Algemene reserve                             €   19.703        €   18.457

Resultaat boekjaar                          €        830        €     1.245

Overlopende kosten                         €   17.046        €   15.634

                                                       -------------       -------------

Totaal passiva                €   35.919       €  35.336

                                        =========       =========

 

 

Toelichting op de balans

Het streven is om de hoogte van de algemene reserve in geld zo te houden om de continuïteit van de volgende jaarlijkse actie te kunnen waarborgen.

 

Resultatenrekening                   2021               2020

Inkomsten

Giften en donaties                           €   17.377        €   18.174

Rente spaarrekening                       €                      €            6

                                                       -------------       -------------

Totaal Ontvangsten               €   17.377       €  18.180

                                        =========       =========

Uitgaven

Kosten voedselpakketten                 €        -            €        -

Aanschaf boodschappenbonnen      €   17.045        €   15.558

Kosten boodschappenbonnen          €        661        €        511

Verzendkosten                                 €        272        €        640

Kosten internetbankieren                €          36        €          36

Kosten ANBI portaal                        €          75        €          75

Bankkosten                                     €          88        €          75

Overige kosten                                €          30        €          40               

                                                       -------------       -------------

Totaal Uitgaven                      €   18.207       €  16.935

                                        =========       =========

        Resultaat boekjaar                 €        830       €    1.245

        ===============================================

Toelichting resultatenrekening

Inkomsten 2021 t.o.v. 2020 zijn minder.

Verklaring

 1. Invloeden van Corona pandemie

       2. Uitgaven 2021 t.o.v. 2020 zijn gestegen.

Verklaring

 1. € 1.500 meer uitgegeven aan boodschappenbonnen i.v.m. hoger aantal

 

Beknopt verslag van de uitgevoerde activiteit van de Stichting

Net als ieder jaar zijn ook medio 2021 diverse instellingen benaderd voor het afgeven van adressen van personen welke voor een levensmiddelenpakket in aanmerking komen.

Tevens zijn de reeds bekende sponsoren (zowel in natura als financieel) benaderd of zij ook dit jaar weer hun medewerking wilden verlenen.

Daarnaast is er ook ‘gezocht’ naar uitbreiding van sponsoren.

 

Dit jaar werden wij natuurlijk blijvend geconfronteerd met de alom bekende Corona maatregelen. Om veiligheid te kunnen waarborgen was het fysiek niet mogelijk om levensmiddelenpakketten met vrijwilligers te gaan inpakken. Ook de distributie moest anders door de opgelegde Corona maatregelen. Geen actie houden was voor het bestuur onbespreekbaar.

Er is toen gekozen voor een ‘tussenoplossing’: uitgeven van boodschappenbonnen inwisselbaar bij de beide Jumbo’s van eigenaar Kees Huibers. Bonnen per stuk met een waarde van € 10,-

Doelgroep ontving 3x een bon met einddatum 31 januari 2022.

 

Na de ontvangst van de adressen zijn de benodigde boodschappenbonnen in druk gegeven bij Mailing Masters.

Via Mailing Masters zijn de bonnen, met bijhorende brieven/folders, ingepakt.

Zaterdagmorgen 11 december 2021 zijn de enveloppen met boodschappenbonnen uitgereden door circa 45 personenwagens. T.o.v. vorige jaren kon dit aantal een stuk naar beneden bijgesteld worden omdat het hier ging om alleen enveloppen door de brievenbus deponeren. Geen fysieke overhandiging of voor akkoord tekenen – dit alles vanwege de Corona maatregelen i.v.m. contacten.

 

De organisatie kijkt evenwel terug op een geslaagde actie en hoopt in het jaar 2022 weer een ‘ouderwetse’ actie te kunnen opzetten. Want het samenzijn van zovele vrijwilligers werd wel gemist!