Stichting N.N. te Veenendaal

Publicatierapport 2022

 

Opgericht                                 Oprichtingsakte 26 augustus 2005

KvK nr.                                    30207635

RSIN                                        814881798

Adres                                       Postbus 899, 3900 AW Veenendaal

Website                                    www.stichting-nn.nl

 

 

         

 Doel van de Stichting

De Stichting heeft ten doel om in de maand december iets extra’s doen in geld en/of natura voor die mensen in Veenendaal die op of ander het bestaansminimum leven.

De Stichting heeft alsmede ten doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

Activiteit

Medio de maand december circa 750 levensmiddelenpakketten inpakken en distribueren bij de aangemelde minima. Dit werk wordt gedaan met de inzet van circa 80 vrijwilligers voor het inpakken op de vrijdagmiddag en circa 150 vrijwilligers voor de distributie met eigen vervoer op de zaterdagmorgen.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter                       : de heer A. Hoogeveen

1e secretaris                    : de heer R. Boone

2e secretaris                    : de heer R. Diepgrond

Penningmeester              : de heer G. Valkenburg

 

Halverwege het kalenderjaar heeft de voorzitter besloten, wegens privé omstandigheden, zijn functie per direct neer te leggen.

Wij zijn hem grote dank schuldig voor de vele jaren waarin hij zich ingezet heeft voor Stichting NN.

In onderling overleg is besloten dat de penningmeester, tot aan het einde van 2022, het voorzitterschap a.i. erbij zal nemen.

Tevens is er lopende het jaar 2022 besloten dat de 2e secretaris het voorzitterschap op zich gaat nemen per 01 januari 2023.

Voor de functie van 2e secretaris zijn wij dankbaar te kunnen melden dat mevrouw Thisine Rou – van Manen deze functie per 1.1.2023 op zich gaat nemen.

Het is verheugend te vermelden dat bovenstaand bestuur vol overgave en enthousiasme zich ingezet heeft.

Het aantal bestuursleden, met de vastomlijnde taakstellingen, blijkt voldoende te zijn om de werkzaamheden te kunnen handelen.

 

Beloningsbeleid

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting N.N.

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van Stichting N.N.

Alle werkzaamheden worden geschaard onder vrijwilligerswerk.

                                                                                                                 

Vergaderdata

Op de volgende data is het bestuur in 2022 voor hun vergadering bij elkaar gekomen:

 • 13 september
 • 12 oktober
 • 02 november
 • 16 november

Bestuursvergaderingen worden afwisselend bij de bestuursleden op hun thuisadres gehouden.

 

Beleidsplan

 

Stichting N.N. organiseert jaarlijks (in de feestmaand december) dat de absolute minima binnen de Gemeente Veenendaal een levensmiddelenpakket krijgen toebedeeld.

Om in het bezit te komen van de desgewenste adressen wordt de hulp ingeroepen van de afdeling Werk en Inkomen van de Gemeente Veenendaal. Via samengestelde parameters gaat de afdeling Werk en Inkomen brieven versturen met de vraag of de geadresseerde wel in aanmerking wil komen voor zo’n gratis levensmiddelenpakket. Ook de diverse kerken en (charitatieve) instellingen binnen de gemeente Veenendaal mogen adressen inleveren.

Stichting N.N. ontvangt deze adressen van voornoemde instanties en bemoeit zich verder niet met de vraag of de ingeleverde adressen wel in aanmerking komen voor een levensmiddelenpakket. Het enige wat Stichting N.N. doet is filteren of er geen doublures van adressen zijn.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting N.N. bestaan uit het organiseren van uit te leveren levensmiddelenpakketten aan de minima in de Gemeente Veenendaal.

De nadruk van de werkzaamheden ligt in de maand december. Na diverse voorbereidende bestuursvergaderingen, waarin een updatend draaiboek een belangrijke rol speelt, kan er overgegaan worden tot de actie zelf.

                                                                                                                                                                             

Globaal werkschema:

 • Binnenhalen adressen via Gemeente Veenendaal, diverse kerkgenootschappen en (charitatieve) instellingen
 • Benaderen in bestand staande vrijwilligers
 • Benaderen sponsoren (zowel geld als natura)
 • Bestellen goederen en dozen
 • Sorteren en tellen binnengekomen goederen
 • Inpakken voedselpakketten
 • Bezorgen voedselpakketten

 

Benodigde gelden

Er wordt niet actief ‘gewerkt’ voor het verkrijgen van donaties. De huidige kring van donateurs is voldoende om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen.

Als er wordt geworven dan is dit op een kleinschalige directe manier tijdens contacten van bestuursleden met relaties.

Daarbij komen er via particulieren ook donaties binnen.

Regelmatig krijgt Stichting NN opbrengsten vanuit acties van diverse service-clubs en andersoortige businessclubs.

 

Administratieve verantwoording

De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Deze is verplicht om iedere bestuursvergadering een uitleg te geven (mondeling en schriftelijk) v.w.b. de financiële situatie.

De penningmeester is niet bevoegd om alleen betalingen te verrichten. Iedere, door hem geïnitieerde betaling, moet mede goedgekeurd worden door de voorzitter voordat de opdracht door de bank geaccepteerd wordt.

Van de penningmeester wordt verwacht dat er na afsluiten van een boekjaar een financieel jaarverslag wordt gemaakt door een erkend administratiekantoor.

 

Op de volgende twee pagina’s treft u aan:

 

 • Balanspositie
 • Resultatenrekening

 

  

Balans                             31.12.2022     31.12.2021

 

Activa

 

SNS zakenrekening                         €     2.560         €   21.898

SNS spaarrekening                          €   13.431        €   13.431

Overlopende giften                          €     2.217         €        590

                                                       -------------       -------------

Totaal activa                  €   18.208       €  35.919

                                        =========       =========

 

Passiva

 

Algemene reserve                             €   18.874        €   19.703

Resultaat boekjaar                          €        666        €        830

Overlopende kosten                         €        -             €   17.046

                                                       -------------       -------------

Totaal passiva                €   18.208       €  35.919

                                        =========       =========

 

 

Toelichting op de balans

 

Het streven is om de hoogte van de algemene reserve in geld zo te houden om de continuïteit van de volgende jaarlijkse actie te kunnen waarborgen.

 

Resultatenrekening                   2022               2021

 

Inkomsten

 

Giften en donaties                           €   20.985        €   17.377

Rente spaarrekening                       €                      €            6

                                                       -------------       -------------

Totaal Ontvangsten               €   20.985       €  17.377

                                        =========       =========

 

Uitgaven

 

Kosten voedselpakketten                 €   18.960        €        -

Aanschaf boodschappenbonnen      €        -             €   17.045

Kosten boodschappenbonnen          €        -             €        661

Verpakkingskosten                         €     1.567        €        -

Verzendkosten                                 €        732        €        272

Kosten internetbankieren                €          36        €          36

Kosten ANBI portaal                        €          75        €          75

Bankkosten                                     €          93        €          88

Overige kosten                                €        188        €          30               

                                                       -------------       -------------

Totaal Uitgaven                      €   21.651       €  18.207

                                        =========       =========

 

        Resultaat boekjaar                 €        666       €       830

        ===============================================

 

 

Toelichting resultatenrekening

 

Inkomsten 2022 t.o.v. 2021 zijn hoger.

Verklaring

 1. Hogere ontvangsten door eenmalige gift en hogere donaties particulier

 

 

Uitgaven 2022 t.o.v. 2021 zijn gestegen.

Verklaring

 1. € 1.915 meer uitgegeven aan voedselpakketten dan boodschappenbonnen

 

Beknopt verslag van de uitgevoerde activiteit van de Stichting

 

Net als ieder jaar zijn ook medio 2022 diverse instellingen benaderd voor het afgeven van adressen van personen welke voor een levensmiddelenpakket in aanmerking komen.

Tevens zijn de reeds bekende sponsoren (zowel in natura als financieel) benaderd of zij ook dit jaar weer hun medewerking wilden verlenen.

Daarnaast is er ook ‘gezocht’ naar uitbreiding van sponsoren.

 

Na de ontvangst van de adressen zijn bij Jumbo Huibers te Veenendaal de benodigde items ingekocht.

Deze goederen zijn afgeleverd in een leegstaande hal van Ritmeester Cigars (elektronisch beveiligd) op vrijdag 2 december 2022.

Op maandagavond 5 december 2022 zijn deze goederen geteld om zo zeker te stellen dat de bestelde waren ook geleverd zijn.

Op vrijdagmorgen 9 december 2022 zijn de getelde goederen overgebracht, en in volgorde van inpakken opgesteld, naar de hal van V & L Transport.

’s Middags hebben ca. 80 vrijwilligers 700 voedselpakketten ingepakt in dozen.

Ingepakte dozen werden op pallets weggezet om de volgende dag uitgereden te kunnen worden via opgestelde rittenlijsten.

’s Zaterdagmorgen 10 december 2022 zijn de 700 pakketten uitgereden door

circa 70 personenwagens. Gemiddelde mensbezetting van een personenwagen is twee personen, dus in totaal hebben zo’n 140 vrijwilligers op deze zaterdag meegewerkt om uit te rijden.

 

Pakketten welke niet afgeleverd konden worden, zijn weer retour ingenomen. Mensen welke ten tijde van uitrijden niet aanwezig waren om het pakket in ontvangst te nemen, kunnen alsnog, op de maandag in de week na de actie, hun pakket (tegen overlegging van een bewijs) ophalen bij de Voedselbank Veenendaal.

Mochten er na deze maandag alsnog pakketten niet zijn afgehaald, dan pakt de Voedselbank Veenendaal deze pakketten uit en zet de producten bij hun voorraad.

 

De organisatie kijkt terug op een geslaagde actie en hoop in het jaar 2023 weer eenzelfde actie te kunnen opzetten – met dank aan de vele vrijwilligers!