Stichting N.N. te Veenendaal

Publicatierapport 2018

Opgericht                                 Oprichtingsakte 26 augustus 2005

 

KvK nr.                                    30207635

RSIN                                        814881798

Adres                                       Postbus 899, 3900 AW Veenendaal

Website                                    www.stichting-nn.nl

 

                                                                                                                                                               

Doel van de Stichting

De Stichting heeft ten doel om in de maand december iets extra’s doen in geld en/of natura voor die mensen in Veenendaal die op of onder het bestaansminimum leven.

De Stichting heeft alsmede ten doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

Activiteit

Medio de maand december circa 750 levensmiddelenpakketten inpakken en distribueren bij de aangemelde minima. Dit werk wordt gedaan met de inzet van

circa 75 vrijwilligers voor het inpakken op de vrijdagmiddag en circa 120 vrijwilligers voor de distributie met eigen vervoer op de zaterdagmorgen.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter                       : de heer A. Hoogeveen

1e secretaris                    : de heer R. Boone

2e secretaris                    : de heer R. Diepgrond

Penningmeester              : de heer G. Valkenburg

 

Het is verheugend te vermelden dat bovenstaand bestuur vol overgave en enthousiasme zich ingezet heeft.

Het aantal bestuursleden, met de vastomlijnde taakstellingen, blijkt voldoende te zijn om de werkzaamheden te kunnen handelen.

 

Beloningsbeleid

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting N.N.

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel vacantiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van Stichting N.N.

Alle werkzaamheden worden geschaard onder vrijwilligerswerk.

                                                                   

Vergaderdata

Op de volgende data is het bestuur in 2018 voor hun vergadering bij elkaar gekomen:

 • 23 januari
 • 20 maart
 • 26 juni
 • 04 september
 • 09 oktober
 • 23 oktober
 • 06 november
 • 27 november
 • 04 december

 

Bestuursvergaderingen worden afwisselend bij de bestuursleden op hun thuisadres gehouden.

 

Beleidsplan

Stichting N.N. organiseert jaarlijks (in de feestmaand december) dat de absolute minima binnen de Gemeente Veenendaal een levensmiddelenpakket krijgen toebedeeld.

Om in het bezit te komen van de desgewenste adressen wordt de hulp ingeroepen van de Afdeling Werk en Inkomen van de Gemeente Veenendaal. Via samengestelde parameters gaat de afdeling Werk en Inkomen brieven versturen met de vraag of de geadresseerde wel in aanmerking wil komen voor zo’n gratis levensmiddelenpakket. Ook de diverse kerken en (charitatieve) instellingen binnen de gemeente Veenendaal mogen adressen inleveren.

Stichting N.N. ontvangt deze adressen van voornoemde instanties en bemoeit zich verder niet met de vraag of de ingeleverde adressen wel in aanmerking komen voor een levensmiddelenpakket. Het enige wat Stichting N.N. doet is filteren of er geen doublures van adressen zijn.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting N.N. bestaan uit het organiseren van uit te leveren levensmiddelenpakketten aan de minima in de Gemeente Veenendaal.

De nadruk van de werkzaamheden ligt in de maand december. Na diverse voorbereidende bestuursvergaderingen, waarin een ge-updated draaiboek een belangrijke rol speelt, kan er overgegaan worden tot de actie zelf.

 

Globaal werkschema:

 • Binnenhalen adressen via Gemeente Veenendaal, diverse kerkgenootschappen en (charitatieve) instellingen
 • Benaderen in bestand staande vrijwilligers
 • Benaderen sponsoren (zowel geld als natura)
 • Bestellen goederen en dozen
 • Sorteren en tellen binnengekomen goederen
 • Inpakken voedselpakketten
 • Bezorgen voedselpakketten

 

Benodigde gelden

Er wordt niet actief ‘gewerkt’ voor het verkrijgen van donaties. De huidige kring van donateurs is voldoende om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen.

Als er wordt geworven dan is dit op een kleinschalige directe manier tijdens contacten van bestuursleden met relaties.

Daarnaast komen er via particulieren ook donaties binnen.

Regelmatig krijgt Stichting N.N. opbrengsten vanuit acties van diverse service-clubs en andersoortige businessclubs.

 

Administratieve verantwoording

De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Deze is verplicht om iedere bestuursvergadering een uitleg te geven (mondeling en schriftelijk) v.w.b. de financiële situatie.

De penningmeester is niet bevoegd om alleen betalingen te verrichten. Iedere, door hem geïnitieerde betaling, moet mede goedgekeurd worden door de voorzitter voordat de opdracht door de bank geaccepteerd wordt.

Van de penningmeester wordt verwacht dat er na afsluiten van een boekjaar een financieel jaarverslag wordt gemaakt door een erkend administratiekantoor.

 

Op de volgende twee pagina’s treft u aan:

 • Balanspositie
 • Resultatenrekening

 

Balans                     31.12.2018     31.12.2017

 

Activa

SNS zakenrekening                 €   27.307        €     1.821

SNS spaarrekening                  €   13.410        €   13.379

Overlopende giften                  €        974                €   13.476

                                               -------------       -------------

Totaal activa          €  41.691        €  28.676

                                =========       =========

 

Passiva

Algemene reserve                     €   28.676        €   24.849

Resultaat boekjaar                  €   - 4.560        €     3.827

Overlopende kosten                 €   17.575        €        -

                                               -------------       -------------

Totaal passiva        €  41.691        €  28.676

                                =========       =========

 

 

Toelichting op de balans

Het streven is om de hoogte van de algemene reserve in geld zo te houden om de continuïteit van de volgende jaarlijkse actie te kunnen waarborgen.

 

 

Resultatenrekening           2018               2017

 

Inkomsten

Giften en donaties                   €   22.333        €   16.624

Nagekomen donatie 2016        €        -            €     5.000

Rente spaarrekening               €          51        €        185

                                               -------------       -------------

Totaal Ontvangsten       €  22.384        €  21.809

                                =========       =========

 

Uitgaven

Kosten voedselpakketten         €   18.489        €   17.327

Kosten Twinkelingbonnen       €     7.500        €        -

Verzendkosten                         €        828                €        484

Kosten internetbankieren        €          36        €          36

Bankkosten                             €          51        €          26

Overige kosten                        €          40        €        109               

                                               -------------       -------------

Totaal Uitgaven              €  26.944        €  17.982

                                =========       =========

 

        Resultaat boekjaar         €  - 4.560        €    3.827

        ===========================================

 

Toelichting resultatenrekening

Inkomsten 2018 t.o.v. 2017 zijn gestegen met 2,6%.

Verklaring

 1. Als de nagekomen donatie 2006 (€ 5.000) weggelaten wordt komen we op een verhoging in inkomsten van 33,0%

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een eenmalige bijdrage van de Veense Mosselparty van € 7.500,-

 

Uitgaven 2018 t.o.v. 2017 zijn gestegen met 49,8%

Verklaring

 1. Deze verhoging komt vnl. door de aankoop van 750 Twinkelingbonnen

à € 10,- per bon

 1. Kosten voedselpakketten zijn gestegen met 6,7%
 2. Overige kosten zijn gestegen met 45,8%. Dit komt voornamelijk doordat dit jaar de Stichting voor de volle prijs verzenddozen moest betalen. Er wordt voor 2019 naar een andere leverancier gezocht welke wel voor ‘inkoopprijzen’ wil leveren.

 

Beknopt verslag van de uitgevoerde activiteit van de Stichting

Net als ieder jaar zijn ook medio 2018 diverse instellingen benaderd voor het afgeven van adressen van personen welke voor een levensmiddelenpakket in aanmerking komen.

Tevens zijn de reeds bekende sponsoren (zowel in natura als financieel) benaderd of zij ook dit jaar weer hun medewerking wilden verlenen.

Daarnaast is er ook ‘gezocht’ naar uitbreiding van sponsoren.

 

Na de ontvangst van de adressen zijn bij Jumbo Huibers te Veenendaal de benodigde items ingekocht.

Deze goederen zijn afgeleverd in een leegstaande hal van Ritmeester Cigars (elektronisch beveiligd) op vrijdag 7 december 2018.

Op maandagavond 10 december 2018 zijn deze goederen geteld om zo zeker te stellen dat de bestelde waren ook geleverd zijn.

Op vrijdagmorgen 14 december 2018 zijn de getelde goederen overgebracht, en in volgorde van inpakken opgesteld, naar de hal van Van Mourik Transport.

’s Middags hebben circa 80 vrijwilligers 750 voedselpakketten ingepakt in dozen.

Ingepakte dozen werden op pallets weggezet om de volgende dag uitgereden te kunnen worden via opgestelde rittenlijsten.

’s Zaterdagmorgen 15 december 2018 zijn de 750 pakketten uitgereden door

circa 75 personenwagens. Gemiddelde mensbezetting van een personenwagen is twee personen, dus in totaal hebben zo’n 150 vrijwilligers op deze zaterdag meegewerkt om uit te rijden.

 

Pakketten welke niet afgeleverd konden worden, zijn weer retour ingenomen. Mensen welke ten tijde van uitrijden niet aanwezig waren om het pakket in ontvangst te nemen, kunnen alsnog, op de maandag in de week na de actie, hun pakket (tegen overlegging van een bewijs) ophalen bij de Voedselbank Veenendaal.

Mochten er na deze maandag alsnog pakketten niet zijn afgehaald, dan pakt de Voedselbank Veenendaal deze pakketten uit en zet de producten bij hun voorraad.

 

De organisatie kijkt terug op een geslaagde actie en hoopt in het jaar 2019 weer eenzelfde actie te kunnen opzetten – met dank aan de vele vrijwilligers!